Wijkteam

Nieuwe Park heeft net als de andere twaalf wijken in Gouda een wijkteam. Het wijkteam bestaat uit een aantal bewoners die zich als vrijwilliger inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk in de meest ruime zin. Hoe een wijkteam daar inhoud aan wil geven kan ze in grote mate zelf bepalen.

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst en bouwprotocol afgesloten met de gemeente heeft het wijkteam adviesrecht over zaken die op wijkniveau spelen. De wijkaanpak is in 2007 / 2008 geëvalueerd in opdracht van de gemeente. Hoe we verder gaan in de wijkaanpak kunt u lezen in de nota wijkaanpak ‘ruimte geven om verantwoordlijkheid te nemen’, die in 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In 2009 hebben de gemeente, corporaties, de politie, Factor-G en het wijkteam een wijkanalyse en vervolgens wijkvisie opgesteld. Op basis van de visie worden concrete acties per jaar afgesproken en gecommuncieerd naar de wijk. Het wijkjaarprogramma 2010 kunt hier downloaden.

Het wijkteam informeert en betrekt de bewoners bij haar activiteiten via de website, wijkkranten en bewonersavonden. Rondom bouwprojecten, thema’s en grote infrastructurele projecten richt het wijkteam werkgroepen op, indien er voldoende belangstellende bewoners zijn. Deze werkgroepen onderhouden zelfstandig contacten met de gemeente, ontwikkelaars e.d. en bereiden adviezen / zienswijzen van het wijkteam over projecten voor. Officiele adviezen worden vastgesteld in de wijkteamvergaderingen.