Lombok terrein

Februari 2021

Op 16 februari heeft de tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen op het Lombokterrein. Tijdens deze avond hebben de ontwerpers hun ideeën toegelicht over de toekomstige landschappelijke en stedenbouwkundige opzet voor een luxe woonbuurt in het groen. Tevens zijn vragen beantwoord die tijdens en na de 1e informatiebijeenkomst in oktober zijn gesteld en is inzicht verstrekt in de stand van zaken met de gemeente, ProRail en andere professionele partijen en het vervolgtraject. Zo’n 25 huishoudens namen deel aan de avond, omwonenden en geïnteresseerden. Zij zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun reactie te geven op de getoonde ontwerpen.

Lombok wordt een groene woonbuurt aan een nieuw te introduceren park, als vervolg op de 2 bestaande groengebieden in het Van Bergen IJzendoornpark. Het nieuwe gebied maakt gebruik van de bestaande hoogteverschillen in het gebied, zodat een klimaatadaptief en biodivers park ontstaat. In tegenstelling tot het bestaande VBIJP zal de verkeersontsluiting hier merendeels achter de woningen liggen, zodat de relatie woning-groen versterkt wordt en de auto’s merendeels uit het zicht geparkeerd worden. Extra aandacht is besteed aan de wandelroutes, zodat het nieuwe park logische en aantrekkelijke verbindingen krijgt met het bestaande park.

Met de toehoorders is gesproken over het voorstel de volière op de bestaande plek te behouden, dan wel te verplaatsen. Vooralsnog gaf het merendeel aan de volière op de bestaande plek te willen behouden.

Ook is een eerste schets getoond van mogelijke woningtypen, waaronder stadswoningen, patiobungalows, herenhuizen, (half)vrijstaande woningen en een tweetal landhuizen met appartementen. Woningtypen die kunnen bijdragen aan doorstroming in de wijk.

Geïnteresseerden worden door Blauwhoed op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/, ons participatieplatform. Verslagen van de eerdere bijeenkomsten kunt u tevens op dit platform teruglezen.

November 2020

In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen dat projectontwikkelaar Blauwhoed een plan aan het maken is voor rond de 60 woningen op het Lombokterrein. Op de online informatieavond van 8 oktober is dit toegelicht. Een aantal bewoners die vlakbij de te ontwikkelen locatie wonen hebben in het vervolg hierop nog een gesprek gehad met de projectleider van Blauwhoed. Aanleiding was hun ongerustheid over de ontsluiting voor auto’s via het straatje langs de vogelkooi. Die ontsluiting is zeker niet van de baan, maar ze gaan wel kijken naar andere verkeersafwikkelingsmogelijkheden binnen de stedenbouwkundige visie.

De bewoners suggereerden een alternatief ontsluitingsplan (zie tekening), waarbij de auto’s via de huidige toegang van het terrein in- en uitrijden, maar een enkele ontsluiting bij het station past niet in de visie omdat daarmee de relatie met het park niet tot zijn recht komt. Het extra verkeer als gevolg van het project in het straatje wordt volgens verkeersmodellen geschat op ca. 350 auto’s per dag. Dat brengt ook extra belasting van het Van Bergen IJzendoornpark met zich mee. Deze toename zou binnen de gemeentelijke norm van 4000 auto’s per dag voor deze straat vallen.

Een eventuele ontsluiting via de verlengde Van Hofwegensingel langs het spoor is al jaren geleden door de gemeente afgewezen en is geen optie in dit project. Bewoners zullen dit bij de gemeente opnieuw aan moeten kaarten. Dat geldt ook voor een mogelijke route voor het werkverkeer via de bouwlocatie Winterdijk 14.

De nachtelijke activiteiten van ProRail aan het spoor blijven, maar zullen wel minder vaak voorkomen omdat het aantal railinzetplaatsen tot twee wordt gereduceerd. De nabijheid van het spoor maakt de aanleg van een geluidswal noodzakelijk. Ook zijn er strenge veiligheidseisen in verband met het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Een idee van Blauwhoed is om het Halve Maantje (vroeger een deel van het park, waar nu de vogelkooi staat) in ere te herstellen. De vogelkooi zou dan richting Lombokterrein worden verplaatst. De haalbaarheid hiervan zal met het wijkteam worden besproken.

De te bouwen woningen vallen in de prijscategorie 5 tot 9 ton. De bouw zal pas starten als 70% van de woningen is verkocht. Voorbelasting en ophoging is alleen nodig aan de westrand van de locatie (het eiland). Het hoge deel van het relaishuis blijft staan, het lage deel wordt gesloopt. Het project vereist een aanpassing van het bestemmingsplan en zal met alle bijbehorende procedures waarschijnlijk een jaar in beslag nemen.

Het schetsontwerp dat in oktober werd gepresenteerd is aan verandering onderhevig. Aanleiding hiervoor is o.a. een cultuurhistorische analyse die een ander inzicht heeft gegeven op de aansluiting van het plan op het Van Bergen IJzendoornpark. Blauwhoed gaat nog verder met de gemeente in overleg over het zgn. kavelpaspoort. Dat is een soort programma van eisen waaraan de inrichting moet voldoen. Dat overleg vindt plaats op 30 november a.s. Daarin zullen ook de bezwaren van de bewoners worden meegenomen. De benodigde aanpassing van het plan en ook het onderzoek dat nodig is i.v.m. geluid en trillingen en kabels en leidingen hebben de planvorming vertraagd.

Daarom komt de online informatieavond van 26 november a.s. te vervallen. De verwachting is dat deze in januari kan plaatsvinden.

Oktober 2020

ombokterrein
Donderdagavond 8 oktober was de online informatie avond over de ontwikkelingen op het Lombokterrein. We hebben aan de ruim 20 aanwezigen toegelicht wat de status van de plannen is. De gezamenlijke ambitie van gemeente en ontwikkelaar is om hier een luw, groen woonmilieu te realiseren voor rond de 60 woningen. De nieuwe buurt moet een aanvulling op het Van Bergen IJzendoornpark zijn en een visitekaartje worden voor de stad.

Tot en met het einde van het jaar werken ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk aan de randvoorwaarden van het plan. Hierin staat aan welke eisen het plan moet voldoen om een financieel, ruimtelijk en milieutechnisch passend project te definiëren. Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in een kavelpaspoort dat de gemeente opstelt. Pas daarna start de ontwerpfase. We hebben tijdens de informatieavond onder andere gevraagd naar wat de droom van omwonenden is voor deze plek en wat de grootste nachtmerrie. Belangrijkste input is dat de wijk mooi moet aansluiten op het Van Bergen IJzendoornpark, dat we moeten opletten voor extra verkeer en dat er een wens is echt iets bijzonders te doen op deze plek.

Donderdagavond 26 november om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst. Ook deze bijeenkomst zal weer online worden georganiseerd. Dit is de laatste bewonersavond voordat het kavelpaspoort wordt afgerond en vastgesteld in het college. We hopen dat u allen inlogt om te reflecteren en input te geven voor verdere planvorming.
U kunt inloggen via de volgende link https://blauwhoed.citizenlab.co/workshops/lombokkavelpaspoort
Let op: U kunt bovenstaande link alleen via Google Chrome gebruiken op laptop of desktop.

Voor vragen kunt u ook mailen: dwerf@blauwhoed.nl