De Blaauwe Haan

JUNI - JULI 2020

Op 11 januari jl. was er een informatieavond voor omwonenden over de herontwikkeling van het kaaspakhuisterrein aan de Kattensingel. Helaas is door de coronacrises de geplande vervolgbijeenkomst in mei niet doorgegaan. In plaats hiervan heeft de ontwikkelaar, Sens, onlangs een informatiebrief over de voortgang van het project aan de omwonenden gestuurd.

De tekening geeft een globale indruk van de bebouwing van het terrein. In totaal komen hier 35 eengezinswoningen. Wat niet op deze tekening staat is de bebouwing langs de Kattensingel. Hier komen ongeveer 30 huurappartementen.

De ingang naar en tegelijk uitgang van het binnenterrein is gepland naast het Crabethhuis. Bij de Van Bevernighlaan is een nooduitgang gepland, die is afgesloten met een zakpaal om oneigenlijk gebruik onmogelijk te maken. Het verkeer gaat dus vanaf de Kattensingel het plangebied binnen. De pijltjes in de tekening geven de mogelijke rijrichtingen aan. Een en ander betekent dat alleen langs de achterkant van de bestaande Crabethwoningen een rijbaan is. Een voordeel hiervan is dat deze woningen een achteringang naar hun tuin krijgen. Het bestaande achterpad achter de woningen van de Van Bevernighlaan blijft.

Het aantal parkeerplaatsen moet voldoen aan de gemeente eisen. Dit betekent dat er theoretisch voldoende plaatsen zullen zijn voor de nieuwe bewoners en hun bezoekers. In het plan is de ruimte tussen de woningen ingericht als park. Het is de intentie dat het “park” semiopenbaar zal zijn.

Het appartementengebouw volgt in hoogte het profiel van de Kattensingel. Aan de linkerzijde wordt het drie lagen hoog, waarmee het gebouw aansluit op Kattensingel 59. Halverwege wordt het een verdieping hoger waardoor het aan de rechterzijde aansluit op het Crabethhuis. In het midden komt een voetgangersdoorgang, die verwijst naar de voormalige entree van het vroegere kaaspakhuis en zorgt voor een mooie ontsluiting voor voetgangers vanuit het Van Bergen IJzendoornpark richting het centrum.

Wat betreft de eengezinswoningen is gekozen voor woningen met drie lagen en een plat dak. Dit huidige ontwerp dient als basis voor de verdere uitwerking en opstart van de bestemmingsplanprocedure. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid procedures te combineren zodat de realisering van het plan sneller zal gaan. Hopelijk zal het plan vóór het eind van het jaar ter inzage liggen bij de gemeente.

EPSON MFP image

APRIL 2020

De plannen voor de huizenbouw op het kaaspakhuisterrein vorderen gestaag, waarbij zo veel mogelijk met de opmerkingen en wensen van de omringende bewoners rekening wordt gehouden. Met de ontwikkelaar SENS was afgesproken om omstreeks deze tijd een bewonersbijeenkomst te organiseren. Maar door de coronacrisis is dat voorlopig niet mogelijk. Zodra dit weer kan, wordt een nieuwe datum afgesproken.

Verder wordt er in deze maanden op het terrein grondonderzoek verricht ten behoeve van fundering en grondkwaliteit.

FEBRUARI 2020

Begin februari heeft de projectontwikkelaar SENS van het terrein van het kaaspakhuis een informatieavond gehouden voor de bewoners, die rond het te ontwikkelen gebied wonen. Op bijgevoegde plaatje krijgt u een indruk hoe een en ander er uit gaat zien.

Alle gebouwen van de kaashandel zullen worden afgebroken. Na sanering van de grond zal met de bouw begonnen worden. Op het binnenterrein komen 35 eengezinswoningen (van 9 à 10 m hoog) gepland gelegen in een parkachtige omgeving. Op de plek waar nu het grijze kantoorgebouw aan de Kattensingel staat, zal een gebouw komen van maximaal vier verdiepingen met 24 appartementen. De naam van het totale plan is “De Blaauwe Haan” zoals ook de kaashandel heette. Het ontwerp is in volle gang waarbij aspecten van archtectuur, verkeerscirculatie, parkeren, achterpad en het groen nog verder worden uitgezocht.

De Blaauwe Haan februari 1
De Blaauwe Haan februari 2

JANUARI 2020

Informatieavond bouwplan

De bewoners van de huizen die aan het terrein van het kaaspakhuis “De Blaauwe Haan” grenzen, zijn door de projectontwikkelaar Sens uitgenodigd voor een informatieavond over hun bouwplannen op dit terrein en langs de Kattensingel. De informatieavond vindt op 11 februari plaats. Deze uitnodiging betreft in dit stadium van het ontwerp, alleen de bewoners van de huizen aan de Van Swietenstraat, Van Bevernighlaan, Crabethstraat en Kattensingel. In een later stadium van het ontwerp wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden.

OKTOBER 2019

Na ruim 130 jaar, is het einde van een lange geschiedenis van het Kaaspakhuis De Blaauwe Haan aan de Kattensingel in zicht. De modernisering van het kaasproductieproces heeft geleid tot nieuwe gebouweisen en een schaalvergroting, met als gevolg het vertrek uit de huidige locatie. Daarmee komt een uitzonderlijk groot terrein vrij in de stad, met een bijzondere ligging aan de Kattensingel, direct naast het Van Bergen IJzendoornpark en NS centraal station en nabij de historische binnenstad.

Woningbouw
Een terrein met vele mogelijkheden voor een nieuwe bestemming. Ontwikkelaar SENS Real Estate uit Den Haag heeft in samenwerking met Galis Architekten uit Delft nagedacht over een geschikte invulling van dit terrein. Woningbouw is uiteindelijk het meest voor de hand liggend gebleken en een bestemming die recht doet aan de plek. De locatie met zijn unieke kwaliteiten heeft alles in zich om een aansprekend woonmilieu te kunnen realiseren. Gedacht wordt aan appartementen langs de Kattensingel en eengezinswoningen in het plangebied daar achter. Voordat er echter met de bouw begonnen kan worden zal de huidige bebouwing afgebroken moeten worden en het gebied bouwrijp gemaakt.

Informatie avond voor omwonenden
De ontwikkelaar heeft een pril schetsplan gemaakt voor het terrein. Dit plan heeft de ontwikkelaar voor de zomer aan de gemeente Gouda gepresenteerd om te toetsen of de Gemeente positief staat tegenover transformatie van bedrijvigheid naar wonen. Dat bleek zeker het geval te zijn. Als vervolg daarop en als eerste aanzet is er op dinsdagavond 10 september jl. in overleg met het Wijkteam een informatieavond in het Kaaspakhuis georganiseerd waar het plan is voorgelegd aan een klein gezelschap omwonenden. Iedere straat rondom het Kaaspakhuis terrein was vertegenwoordigd door een paar bewoners. Het doel van deze avond was om de eerste reacties uit de buurt te horen en met elkaar in gesprek te gaan over de wensen en eisen. Mede aan de hand van de op- en aanmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn gemaakt, wordt nu gewerkt aan het verder uitwerken van de plannen.

Het plan
In het nieuwe plan is de aansluiting gezocht bij de huidige parkengordel, door het wonen rondom een park in de nieuwe locatie door te trekken. Hierbij denkt de ontwikkelaar aan een combinatie van zowel een formeel park vergelijkbaar met het Van Bergen IJzendoornpark, als ook een informele groene ruimte voor bewoners; ‘een openbaar woonpark’. In samenwerking met een landschapsarchitect zal een aansprekend ontwerp voor het park worden gemaakt.
Hierdoor ontstaat een mooie, groene openbare route vanuit de wijk het Nieuwe Park via de nieuwe parkengordel naar de Kattensingel en de binnenstad. Het plan bestaat uit ca. 30 appartementen langs de Kattensingel variërend van 4 tot 5 lagen. Deze appartementen zullen aan de ene zijde genieten van de ligging direct aan het water en uitzicht op de binnenstad en aan de andere zijde van het beschutte park.

Het appartementengebouw zal de naam van het historische kaaspakhuis dragen, ‘De Blaauwe Haan’.
Achter deze appartementen wordt gedacht aan ca. 40 grondgebonden parkwoningen gesitueerd rondom een collectief park. Deze woningen krijgen hun entrees aan de parkzijde. Rondom deze woningen wordt een achtererf ingericht voor het parkeren. Hierdoor is het park volledig autovrij en geschikt voor kinderen om te spelen. Een voorlopig schetsontwerp of plattegrond van het voormalige kaasterrein is toegevoegd.

Vervolg
Er is nog veel werk te verzetten en in de komende periode zal er dan ook flink gewerkt worden aan de verdere uitwerking van de plannen. Zodra de plannen concreter en verder uitgewerkt zijn, zal er een moment worden ingepland voor een Bewonersavond om alle directe buurtbewoners de plannen te presenteren. De ontwikkelaar verwacht voor het einde van het jaar deze plannen te kunnen presenteren.