Tijdelijke woonunits aan de Winterdijk 14

juni – juli 2021
Bron: Mozaïek Wonen

Wonen op de Winterdijk betekent wonen in een levendig en betrokken wooncomplex waar iedereen oog heeft voor elkaar en waar bewoners zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. De huurders onderhouden contact met elkaar en organiseren naar behoefte zo nu en dan samen bewonersactiviteiten. De nadruk ligt op samen leven en omkijken naar elkaar.

De huurders vormen samen een (nog op te richten) woonvereniging zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan het samen leven en het creëren van een levendige bewonersgroep. Dit betekent dat de vereniging zorgt voor een nette recreatie- en wasruimte en ervoor zorgt dat activiteiten worden georganiseerd om de bewoners te verbinden. Tevens zorgt zelfbeheer er voor dat de bewoners zich meer verbonden voelen met elkaar en met de activiteiten die georganiseerd worden voor de gemeenschap. Hiervoor zoeken we jongeren die naast hun huurderschap iets willen bijdragen aan het project en deel willen uitmaken van een van de nog op te richten werkgroepen. Denk hierbij aan een activiteitencommissie, tuincommissie of klusteam. Meer informatie hierover hoor je tijdens de selectieprocedure.

Ontmoetingsruimte
Centraal onderdeel van het woonconcept is de collectieve ontmoetings- en recreatieruimte. De ontmoetingsruimte heeft als doel om bewoners bij elkaar te brengen en kan worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten. Naast de ontmoetingsruimte is er ook een werkruimte voor de allround beheerder van Mozaïek Wonen. De woonvereniging neemt de ontmoetingsruimte in beheer.

Voor wie?
Alle woningen aan de Winterdijk worden verhuurd middels tijdelijke contracten. De soorten tijdelijke huurcontracten die toegepast worden zijn 5 jaar durende contracten voor jongeren (18 tm 22 jaar), starters (23 t/m 27 jaar). Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd een nieuwe woonruimte te vinden.

De woningen:
Er worden 7 studio’s / eenkamerwoningen aangeboden voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Er worden 18 tweekamerwoningen aangeboden aan startende jongeren van 23 tot en met 27 jaar. De woningen worden aangeboden op woningnet en huurders worden geselecteerd op basis van hun motivatie. De overige woningen worden gereserveerd voor spoedzoekers en mensen met begeleiding op maat.

Aanmelden
De toewijzing van de woningen aan de Winterdijk verloopt net iets anders dan bij andere woningen. Vanwege de specifieke eisen die komen kijken bij het huren, wordt er gebruik gemaakt van een selectieprocedure. Hierbij wordt een selectie gemaakt van huurders die op de woningadvertentie reageren en geschikt zijn voor de betreffende woning. Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten benaderd om een motivatieformulier in te vullen. Op basis van de verstuurde motivatieformulieren maken we een tweede selectie van kandidaten. Met deze kandidaten plannen we een individueel intakegesprek in. Houd Woningnet in de gaten om te zien of er een woning vrij is.

Februari 2021

Op 18 februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke projectfunctionaris van Mozaïek Wonen. Samenvattend komt het hier op neer dat Mozaïek Wonen heeft moeten constateren dat het bestaande groen van een dusdanige lage kwaliteit was dat het noodzakelijk was dit te snoeien/rooien. Ook de grondbelasting in relatie tot de wortelstructuur maakte dit noodzakelijk.

Een tegenvaller voor de omwonenden qua uitzicht maar zeker ook voor Mozaïek Wonen qua kostenpost. Dat laatste omdat Mozaïek Wonen zich verplicht voelt en mij heeft toegezegd dat er naast de geplande aanplant van bomen e.d. extra nieuwe aanplant zal plaatsvinden en wel in die mate en die hoeveelheid dat na verloop van tijd de bewoners van de Winterdijk weer kunnen genieten van een groene “oase”.

Onder het motto eerst zien en dan geloven hoop ik dat Mozaïek Wonen haar toezegging nakomt. Wij, als wijkteam, zullen in ieder geval e.e.a. kritisch blijven volgen.

November 2020

Project
Op het perceel Winterdijk 14 komen 60 verplaatsbare sociale huurwoningen. Deze woningen worden gebouwd op de bestaande fundering van de voormalige school “Het Segment” en worden verdeeld over twee lagen. Dit zijn 14 woningen van 31 m2 en 46 woningen van 42 m2. Deze woningen zijn gemaakt van massief hout en worden verwarmd door een individuele warmtepomp.

Uitvoering en planning
Het terrein moet bouwrijp gemaakt worden. Dit houdt in dat de bestaande verharding wordt verwijderd en zand wordt gestort. Er zal een dam aangelegd worden ten behoeve van de bereikbaarheid van het gebied. De omwonenden krijgen bericht voor een bouwkundige opname van hun woning. De opnames zijn half november gepland. De verwachting is dat de woningen in het derde kwartaal van 2021 geplaatst worden.

Parkeren
In totaal worden er voor de bewoners op het terrein 51 parkeerplekken gerealiseerd.

Verhuur
De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur. Voor actuele informatie zie de website van Mozaïek Wonen: www.mozaïekwonen.nl of bel 0182 – 692 969 of mail: info@mozaïekwonen.nl

Mei 2020

Als gevolg van het Covid19 virus zijn de onderhandelingen/gesprekken tussen Mozaïek Wonen en de gemeente Gouda enigszins vertraagd. Onder het grootst mogelijke voorbehoud kon Mozaïek Wonen wel melden dat er op hoofdlijnen een principe akkoord is omtrent de doelgroep. De doelgroep zal op basis van de voorwaarden van de huisvestingsverordening in meerderheid bestaan uit reguliere woningzoekenden waarbij de nadruk zal liggen op jongeren/starters en personen met een urgentieverklaring. Statushouders en andere specifieke doelgroepen komen in beginsel niet in aanmerking voor dit huisvestingsproject. Een beperkte uitzondering kan worden gemaakt voor personen die behoren tot de groep “uitstroom maatschappelijke zorg”.

Waar de gesprekken vertraging oplopen als gevolg van het Covid 19 virus loopt ook de realisatie vertraging op. De feitelijke start van de bouw-/plaatsing-/inrichtingsfase zal eerst begin 2021 een zichtbare aanvang tonen. Althans dat is de prognose.

Waar eerst de nodige terughoudendheid binnen het wijkteam met betrekking tot dit project aanwezig was kan op basis van het bovenstaande wellicht worden geconcludeerd dat dit toch wel unieke project een verrijking en zeker een verjonging van onze wijk kan betekenen.
Om dit zeker te stellen zal een delegatie van het wijkteam Nieuwe Park medio juni 2020 een ontmoeting hebben met de directie van Mozaïek Wonen om meer en detail op dit project in te zoemen.

Wordt vervolgd!

December 2019

Een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen is voornemens een zestigtal containerwoningen te plaatsen op een voormalige schoollocatie aan de Winterdijk. Deze containerwoningen zullen geplaatst worden op de achtergebleven funderingsplaten.

Deze woningen worden in beginsel geplaatst voor een periode van 10 jaar. Men sluit overigens niet uit dat deze periode wordt opgerekt naar 15 jaar. Als potentiële doelgroep worden met name jonge starters en mensen met een urgente tijdelijke woonbehoefte gezien. De jonge starters kunnen zo’n container huren voor een periode van maximaal 5 jaar met een eenmalige verlenging van 2 jaar. De overige kandidaten kunnen maximaal voor 2 jaar een tijdelijk huurcontract krijgen zonder de optie van verlenging.

Het woonproject zal worden begeleid door een huismeester.
Het complex krijgt de beschikking over eigen parkeerfaciliteiten.

Als alles volgens planning verloopt, zal medio mei 2020 met de plaatsing/bouw worden gestart en zal het complex rond de jaarwisseling 2020/2021 worden opgeleverd.

Tijdens de inloopavond op 10 december jl. heeft het wijkteam zich laten informeren over dit project. Hierbij zijn over en weer diverse aspecten de revue gepasseerd. Met name op facilitair gebied was er weinig te melden.

Het wijkteam is met Mozaïek Wonen overeengekomen dat medio januari 2020 een vervolg bespreking zal worden belegd. Daarin zal niet alleen in technische zin informatie worden uitgewisseld maar specifiek worden ingegaan op verdere precisiering van de beoogde doelgroepen en de mogelijke facilitaire voorzieningen.

Het vorenstaande overziende: laat een ding duidelijk zijn het wijkteam ondersteunt van harte de initiatieven die de Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen ondernemen om jongeren en mensen die om wat voor redenen dan ook een tijdelijke woonruimte nodig hebben tegemoet te komen. De vraag is alleen of de locatie aan de Winterdijk daarvoor de aangewezen plaats is en of de plannen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.