Herinrichting Winterdijk

Voor meer informatie zie: website van Ballast Nedam

Juli

Halverwege juni is de Nederhorststraat weer berijdbaar voor al het verkeer. Ballast Nedam is nu begonnen met het laatste stuk van het riool project: het oostelijke deel van de Kanaalstraat tussen de Majoor Fransstraat en de Nederhorststraat. Hopelijk is dit laatste stuk vóór de bouwvakvakantie gereed. Uiteindelijk heeft het totale project ongeveer een jaar geduurd. Dit is tweemaal zolang als oorspronkelijk gepland. Het blijkt steeds weer dat de ondergrond van dit deel van Gouda en waarschijnlijk de meeste delen van onze stad heel moeilijk zijn om in te werken. Ondanks het feit dat de duur van het project zo is uitgelopen moet gezegd worden dat de bewoners ruim geduld getoond hebben, maar ook dat Ballast geprobeerd heeft de overlast voor de bewoners zo gering mogelijk te laten zijn. Nu alle misère achter de rug is mogen we wel tevreden zijn dat onze wijk in zijn geheel er weer mooi bij ligt ondanks het feit dat er een crisis in ons land is en geld voor dit soort zaken heel schaars is. Ook het feit dat het Rode Dorp nu klaar is, heeft het aanzicht van onze wijk enorm verbeterd.

Er is nog één onderdeel van het herinrichtingsplan dat nog niet goed is afgerond. Dat is de manier waarop Ballast het onderdeel “groen” heeft achtergelaten. Hierover zal in de komende maanden nog behoorlijk veel te doen zijn.

Mei – juni

Het rioolproject en alles wat daar bij kwam kijken heeft minstens tweemaal zolang geduurd als oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft natuurlijk niemand gewild maar is kennelijk bij projecten in Gouda onvermijdelijk. Gelukkig is het einde nu in zicht; volgens de gemeente zullen in de tweede helft van juni de Nederhorststraat en de Kanaalstraat ook klaar zijn. Begin juli gaat de gemeente samen met Ballast Nedam alle werkzaamheden schouwen om te zien waar het geleverde werk onder de norm van het contract is. Dit geldt voor de straten, stoepen en dergelijke, maar ook voor de oplevering van het groen. Met name op dit gebied zal Ballast Nedam nog veel moeten doen. Indien u zelf nog klachten heeft over het opgeleverde werk dan is het raadzaam dit zo snel mogelijk en in ieder geval voor juli aan de gemeente kenbaar te maken. Dan kunnen zij het meenemen in hun bespreking met Ballast Nedam. Zoals u gemerkt heeft hebben de nutsbedrijven en het bedrijf dat de terugslagkleppen vervangt na hun werkzaamheden de stoepen en straten bij de Blokwoningen in slechte staat achtergelaten. De gemeente zal zorgen dat dit hersteld wordt.

December

Inmiddels bevinden de werkzaamheden fase 3 Winterdijk zich in een afrondende fase, de weg is opgehoogd en het asfalt van de fietsstrook is aangebracht zodat de nieuwe inrichting vorm krijgt. Vanaf januari t/m medio februari 2013 wordt fase 4 gerealiseerd. Er wordt gestart met het opbreken van de Winterdijk tussen de Majoor Fransstraat en de H.J. Nederhorststraat en het fietspad evenwijdig aan het Nieuwe Parkerf wordt onder handen genomen.
De Winterdijk zal wederom worden afgesloten met als gevolg dat er een omleidingsroute van kracht gaat worden die met bebording ter plaatse en op bijgevoegde tekening aan u kenbaar wordt gemaakt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de toegang met betrekking tot een aantal instellingen en scholen gewaarborgd blijft voor bezoekers en de nood- en hulpdiensten.

Werkzaamheden Roos van Dekemastraat
Als vervolg op de aankondiging bij de start van de werkzaamheden verstrekken wij u hierbij nadere informatie over onze werkzaamheden in de Roos van Dekemastraat. Inmiddels is het riool aangebracht en vanaf januari 2013 gaan wij van start met de ophoogwerkzaamheden in uw straat. Het gedeelte dat zich bevindt tot aan circa 1,0 meter na uw erfgrens dient ook mee opgehoogd te worden. Deze grond is van de desbetreffende eigenaren en niet openbaar.

Daarom willen wij alle eigenaren cq. bewoners vriendelijk verzoeken om alle schuttingen en/of erfafscheidingen die zich op de bewuste grond bevinden, te verwijderen. Nadat de ophoging van deze grond is voltooid, kan een ieder zijn/haar spullen weer tanbrengen. Wij willen alle eigenaren/bewoners erop attent maken dat alle schuttingen cq. erfafscheidingen die NIET zijn verwijderd op de desbetreffende grond, door Ballast Nedam alsnog verwijderd worden. Daar dit niet tot de werkzaamheden van Ballast Nedam Infra behoort, kan men geen rechten meer ontlenen aan de verwijderde erfafscheidingen/eigendommen. Hierbij verzoeken wij vriendelijk uw medewerking te verlenen om dit mogelijk te maken.

Ten behoeve van de stabiliteit van het aan te leggen trottoir, is het noodzakelijk om een goede opsluiting aan te leggen. Hiervoor dient het hoogteverschil achter de opsluitband (perceelsgrens) te worden aangevuld met grond of zand. Wij zullen deze noodzakelijke ophoging tot maximaal 1 meter over uw perceel vanaf de opsluitband voor onze rekening nemen. Het ophogen van de rest van uw tuin (indien gewenst) dient u zelf te verzorgen. Ten behoeve van het uitvoeren van genoemde werkzaamheden is het van groot belang dat er geen obstakels (zoals hekjes, bomen, beplanting of verharding) aanwezig zijn. Om schade aan uw eigendommen te voorkomen, dient u als bewoner er zorg voor te dragen dat obstakels (indien aanwezig) tijdig worden verwijderd en eventueel teruggeplaatst. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het verwijderen van obstakels op uw perceel, dan kunt u contact opnemen met Ballast Nedam via e-mail info@herinrichting-nieuwepark.nl of bel 06.10.04.16.83.

In het geval van een Huurwoning van Woonpartners adviseren wij u voor het verder ophogen van uw tuin contact op te nemen met Woonpartners.

November

Werkzaamheden en planning
Een aantal van u is inmiddels op de hoogte gesteld van de huidige of komende werkzaamheden in uw omgeving of die werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Wij willen u “even bijpraten” over de huidige stand van zaken en wat u binnenkort allemaal nog kunt verwachten.

Overall Planning
In uw omgeving zijn verschillende partijen bezig met het opknappen van de wijk Nieuwe Park. Alle partijen zijn gekend in onze planning en wij voeren onderling goed overleg met deze partijen. Wat betreft de planning van Ballast Nedam hebben wij enige stagnatie en inefficiëntie opgelopen gedurende het project. Dit is in hoofdzaak te wijten aan het tegenkomen van afwijkingen in de ondergrond van uw wijk en het werken met verontreinigde grond. Dit is in eerste instantie niet op alle locaties voorzien. Zoals u reeds eerder door ons op de bewonersavond in kennis bent gesteld bestaat het werk uit 6 faseringen. Fase 1(Ferdinand Huyckstraat e.o. ) is reeds afgerond en fase 2 (Majoor Fransstraat ) bevindt zich momenteel in een afrondende fase. In hoofdzaak zijn de riolering en de verharding aangebracht en op korte termijn zullen er verschillende groenwerkzaamheden plaatsvinden.

Voor de overige faseringen zullen wij een richtlijn voor de planning aangeven. Dit kan dus iets afwijken van de werkelijkheid. Houdt u hiervoor uw brievenbus in de gaten. Per brief wordt u tijdig geïnformeerd over de exacte werkdagen. De geplande data kunnen afwijken; bijvoorbeeld door het weer.

Planning per fase

Fase 3

  1. Eind oktober 2012 wordt er gestart met het opbreken van de verharding van de Winterdijk tussen de Ferdinand Huyckstraat en de Majoor Fransstraat. Vervolgens wordt de straat ingericht als een fietsstraat en worden de werkzaamheden medio eind december 2012 afgerond met een nieuwe asfaltlaag.
  2. Begin november 2012 wordt er gestart met het opbreken van de verharding in de Vincent Hamanstraat, de Helene Servaesstraat en de Aart Luteijnstraat. In deze straten wordt riolering aangebracht en medio half december 2012 worden de straten afgerond met het aanbrengen van de verharding van betonstraatstenen.

Fase 4
Half december 2012 wordt er gestart met het opbreken van de Winterdijk tussen de Majoor Fransstraat en de H.J. Nederhorststraat, in deze fase wordt tevens het fietspad evenwijdig aan het Nieuwe Parkerf en de Roos van Dekemastraat meegenomen. In de straat wordt de verharding opgebroken, er wordt riolering aangebracht en de straat wordt ingericht als fietsstraat. Begin februari 2012 worden de werkzaamheden afgerond met een nieuwe asfaltlaag.

Fase 5
Half februari 2013 wordt er gestart met het opbreken van de verharding aan de H.J. Nederhorststraat. In deze straat wordt riolering aangebracht waarop vervolgens eind maart 2013 de werkzaamheden worden afgerond met het aanbrengen van de verharding van betonstraatstenen.

Fase 6
Half maart 2013 wordt de Kanaalstraat tussen de Majoor Fransstraat en de H.J. Nederhorststraat opgebroken, hier wordt nieuw materiaal aangebracht. Dit is de laatste fase van het project en de verwachte einddatum is eind april 2013. Het overige deel van de Kanaalstraat wordt gelijktijdig met de werkzaamheden van het Rode Dorp uitgevoerd, deze zullen begin november 2012 starten en half december 2012 worden afgerond.

Uiteraard zal Ballast Nedam er alles aan doen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

De omleidingroute

wijkteam nieuwe park

Oktober
Bericht van het wijkteam
Sinds enkele maanden is aannemer Ballast Ne-dam bezig op de Winterdijk en omgeving een nieuwe riolering te installeren en dit gebied daarna op te hogen en van nieuwe bestrating en groen te voorzien. De Ferdinand Huyckstraat is min of meer klaar en het stuk Majoor Fransstraat vanaf de Kanaalstraat is in de tweede helft oktober ook weer berijdbaar. Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden aan het andere gedeelte van de Majoor Fransstraat begonnen. Voor de bewoners is het de komende weken improviseren om hun woning te bereiken. Omdat de werkzaamheden aan de Ferdinand Huyckstraat door onvoorziene problemen met de ondergrond vertraagd zijn, loopt het hele project 1 tot 2 maanden achter. Dit betekent dat het waarschijnlijk pas in februari 2013 wordt opgeleverd als de winter geen sneeuw en ijs in het project gooit. Maar misschien is dit te pessimistisch ingeschat en weet Ballast Nedam als grote aannemer de achterstand toch nog in te lopen.

Bericht van Ballast Nedam
Inmiddels zijn wij ruim drie maanden werkzaam in uw wijk en hebben wij onze werkzaamheden in de Ferdinand Huyckstraat met enige tegenslagen in de planning zo goed als af kunnen ronden. Het straatbeeld is veranderd met de nieuwe indeling en er zijn extra parkeergelegenheden gecreëerd. Conform het verkeersbesluit wordt de éénrichtingssituatie gewijzigd in een tweerichtingssituatie, zodat de straat zowel vanuit de Winterdijk als de Majoor Fransstraat kan worden ingereden.

Momenteel wordt de Majoor Fransstraat onder handen genomen, wat wij naar verwachting in week 43 afronden. Na deze straat worden de werkzaamheden aan de Winterdijk, Vincent Hamanstraat, Helene Servaesstraat en de Aart Luteijnstraat opgepakt. Bewoners van deze straten zullen hier bijtijds per brief van op de hoogte worden gesteld.

Ook proberen wij momenteel inzicht te krijgen wat de achterstand op onze planning voor gevolgen heeft op de opleverdatum van uw wijk. In de Majoor Fransstraat hebben wij relatief weinig planningsachterstand opgelopen omdat er weinig afwijkende materialen in de ondergrond zijn aangetroffen. In nauw overleg met de gemeente Gouda zullen wij er alles aan doen om de overlast van de opgelopen achterstand zoveel mogelijk in te perken.

augustus / september

Bij de werkzaamheden in de Ferdinand Huyckstraat is de aannemer (Ballast Nedam) gestuit op vervuilde grond. Dit komt vaker voor binnen stedelijke gebieden. De vervuilde grond is als het goed is nu afgegraven en vervangen door schone grond. Hierbij heeft de aannemer de voorschriften van de overheid m.b.t. verwijderen van vervuilde grond gevolgd. Voor de omwonenden waren er volgens de aannemer geen gezondheidsrisico’s. Deze informatie is ook per brief aan de omwonenden meegedeeld.

Mede in verband met deze tegenslag dreigt het werkschema van het rioleringsproject een vertraging op te lopen, waardoor de overlast voor de omwonenden langer kan gaan worden. Wij hopen en verwachten, dat een grote aannemer als Ballast Nedam, in staat zal zijn ondanks deze tegenslag het project zoals gepland vóór kerstmis 2012 af te ronden.

juli

  • VAKANTIESLUITING – Dit betekent dat wij, Ballast Nedam Infra Zuid West B.V., bouwvaksluiting hebben vanaf: vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 10 augustus 2012. Maandag 13 augustus 2012 worden de werkzaamheden weer hervat. Tijdens de bouwvaksluiting laten wij onze werkzaamheden opgeruimd en veilig achter en blijven wij bereikbaar via onze infolijn 06-10041683. Wij wensen een ieder een zonnige en goede vakantie periode toe.
  • PARKEERGELEGENHEID Het Segment –In verband met de huidige werkzaamheden zijn in samenwerking met de Gemeente Gouda tijdelijk 18 parkeerplaatsen beschikbaar bij CSG het Segment ten behoeve van de omwonenden.

juni 

  • Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Ferdinand Huyckstraat en zijn inmiddels de eerste nieuwe rioleringsbuizen ge-plaatst. Wat betreft de riolering is dit het laagst gelegen punt en vanuit dit punt wordt de riolering over de gehele wijk Nieuwe Park fase 3&4 gereconstrueerd. Vanwege de historisch grondslag die Gouda kent worden er in praktijk dikkere funderingslagen aangetroffen dan in theorie is ingeschat. De oorzaak hiervan is dat de fundering uit verschillende lagen bestaat die niet evenredig aan elkaar lopen. Deze funderingslagen dienen te worden verwijderd en te worden vervangen door ophoogmateriaal wat van invloed is op onze planning. Voor onze bouwvaksluiting die bepaald is in week 30 t/m 32 verwachten wij het straatwerk in de Ferdinand Huyckstraat in een vergevorderd stadium gereed te hebben. Na de bouwvaksluiting wordt gestart met het reconstrueren van de riolering tussen de portiekwoningen en de Majoor Fransstraat.

Tijdens de bouwvaksluiting laten wij onze werkzaamheden opgeruimd en veilig achter en blijven wij bereikbaar via onze infolijn 06-10041683