Woon- en leefomgeving Reageren uitgeschakeld

De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren is belangrijk. De uitstraling bepaalt hoe wij ons voelen en hoe onze betrokkenheid bij de buurt is. Bij een omgeving die er goed verzorgd uitziet zullen wij er ook met elkaar op letten dat dit zo blijft. Als het een rommeltje is zijn mensen minder betrokken en geneigd om minder zorgvuldig met ons leefgebied om te gaan. Primair ligt de taak om de woon- en leefomgeving in goede staat te houden bij de gemeente en in het geval van Gouda ook bij Cyclus. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat bewoners of gebruikers van wijken er een rommeltje van maken en dat de gemeente of Cyclus het moet opruimen. Hierin moeten we met elkaar samenwerken. Gezamenlijk er op letten dat onze medebewoners zich houden aan de gedragsregels die wij van elkaar mogen verwachten. Dus elkaar aanspreken op ongewenste handelingen hoort daar ook bij.

Maar natuurlijk zijn de bewoners, ondernemers en bezoekers van straten, buurten en wijken de oren en ogen in hun woon- en leefomgeving. Vaak is een gemeente afhankelijk van meldingen omdat zij ook niet alles kunnen zien of constateren. In de wijk Nieuwe Park is een groepje vrijwilligers actief in de werkgroep Buurtpreventie. Deze groep mensen is heel actief en zorgt voor de contacten met gemeentelijke afdelingen en andere instanties of organisaties. Deze mensen zijn ook te benaderen als u vragen heeft over bijvoorbeeld het openbaar gebied. De zogenaamde straatcontactpersonen van de Buurtpreventiegroep staan altijd vermeld in de wijkkrant. Maar u kunt natuurlijk ook als betrokken bewoner zelf aan de bel trekken bij het Meldpunt Openbaar Gebied. U kunt daar zaken melden waarvan u denkt dat het niet goed gaat.

Het Wijkteam, de Gemeente, de Politie en Cyclus vragen u om zaken te melden zodat er actie kan worden ondernomen om de kwaliteit van de omgeving hoog te houden.
De gemeente Gouda is 24 uur per dag te bereiken via de website maar ook via het algemene telefoonnummer 140182. Als u een telefonische melding doet buiten de reguliere werktijden wordt u doorgeschakeld naar een Call Centre. Daar wordt bekeken en aan u gevraagd of de melding spoedeisend is of dat het tot de volgende dag kan wachten. Bij een gevaarlijk gat in de straat zal de dienstdoende man opgeroepen worden. Maar als u melding doet van bijvoorbeeld een illegale afvaldumping zal de melding de volgende dag aan de verantwoordelijke instantie als Stadstoezicht en / of Cyclus worden doorgegeven.

Wij doen daarom met elkaar een beroep op u om zaken te melden. Gevaarlijke situaties door gebreken in of aan de openbare ruimte, het dumpen van afvalzakken en grof vuil, overlast door hondenpoep en het uitlaatgedrag van hondenbezitters of vernielingen kunt u melden bij het MOG. Verdachte situaties en andere overlast kunt u natuurlijk melden bij de Politie via 0900-8844 en bij spoed of heterdaad gevallen ook via 112.
Samen moeten we er voor zorgen dat onze omgeving en stad leefbaar is en blijft. Bedankt voor de medewerking. Uw inzet wordt gewaardeerd door ons en uw buren.

Door Piet Streng

(Piet Streng werkt bij Cyclus; er heeft in een eerdere wijkkrant een interview met hem gestaan, te vinden op onze website. Piet is zeer betrokken bij onze wijk en daar zijn we bijzonder blij mee.)