Verkeersbesluit verplichte rijrichting autobussen van en naar het station Reageren uitgeschakeld

Burgemeester en wethouders van Gouda delen mee overwegende dat het wenselijk is dat autobussen gebruik maken van de Vredebest;

  • omdat autobussen overlast veroorzaken, in de vorm van trillings- en geluidshinder, door via de Crabethstraat en het van Bergen IJzendoornpark te rijden;
  • omdat het ook in het belang is van de verkeersveiligheid dat autobussen gebruik ma-ken van de Vredebest;
  • omdat de Crabethstraat en het van Bergen IJzendoornpark niet ingericht zijn op het gebruik door zwaar verkeer;
  • omdat bewoners (en het wijkteam Nieuwe Park) verzocht hebben om een maatregel ter vermindering van de overlast van autobussen;
  • omdat de Crabethstraat en het van Bergen IJzendoornpark geen onderdeel uitmaken van een “lijndienst”, maar slechts gebruikt worden om de remise te bereiken;
  • omdat de inrichting van de Vredebest zodanig is dat de afwikkeling van autobussen hier goed kan plaats vinden;
  • omdat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde belangen, te weten het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, het noodzakelijk wordt geacht de in het dictum genoemde maatregelen te treffen;

Voorts overwegende dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente in beheer zijnde weg en dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer op 18 juni 2012 overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarbij de politie een positief advies heeft uitgebracht.
Op grond van het bovenstaande besluiten Bur-gemeester en Wethouders een verplichte rijrichting in te stellen voor autobussen die komen vanaf het busstation.