Ontwikkelingen Zuidelijk stationsgebied

Er is het nodige gebeurd de afgelopen maanden rondom het Zuidelijk Stationsgebied en de komende maanden staan in het teken van besluitvorming over twee belangrijke ontwikkelingen: de plaats van het busstation (handhaven op de huidige plaats of verplaatsen naar de Noordzijde) en een oplossing voor het fietsparkeren (bijvoorbeeld in een vernieuwd NS-station, of in een apart gebouw voor de fiets). We praten u bij.

Op 2 juni heeft het bewonersinitiatief een bewonersavond georganiseerd. Daar is een presentatie gegeven van vijf scenario’s voor de toekomst van het Zuidelijk stationsgebied:

  1. Busstation aan de Zuidzijde van het NS-station en fietsen in een vernieuwd stationsgebouw
  2. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in een vernieuwd stationsgebouw
  3. Busstation aan de Noordzijde en fietsen op maaiveld
  4. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in een apart gebouw voor de fiets
  5. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in een combigebouw met winkels en wonen

Aan de aanwezigen is een enquête voorgelegd zodat zij konden aangeven naar welk scenario hun voorkeur uitgaat en welke suggesties zij verder hebben voor de uitwerking. De avond was druk bezocht en er zijn ca. 50 enquêtes ingevuld. Daaruit bleek dat er veel steun was voor de eerste twee scenario’s en vrijwel geen steun voor de overige drie. Op 4 juni is eenzelfde bijeenkomst gehouden voor allerlei andere belangengroepen en partijen uit Gouda die in eerdere stadia door het bewonersinitiatief zijn geraadpleegd. Op 10 juni heeft het bewonersinitiatief een presentatie van de scenario’s gegeven voor de wethouders.

Na deze geanimeerde bijeenkomsten is de enquête aan de gehele wijk voorgelegd, maar dan gericht op de twee scenario’s die op de bewonersavond op steun konden rekenen. De enquête is ook aangeboden aan de wijkteams van binnenstad, Kadebuurt en Bloemendaal, zodat zij zelf konden beslissen of zij deze in hun wijken wilden voorleggen. De resultaten van de enquête in onze wijk zijn inmiddels uitgewerkt. Er zijn 180 enquêtes ingevuld. Een korte weergave van de resultaten:

  • 55% heeft een voorkeur voor scenario 2: verplaatsing van het busstation naar de Noordzijde en de fietsen parkeren in een vernieuwd NS-station. De belangrijkste genoemde redenen zijn dat dan de verkeersdruk in het stationsgebied wordt verminderd, het de beste mogelijkheden geeft om het stationsgebied in te richten als ontvangstruimte voor de stad en er een goede verbinding wordt gerealiseerd voor voetgangers en fietsers tussen station en centrum.
  • 43% heeft een voorkeur voor scenario 1: handhaven van het busstation op de huidige locatie en fietsen in een vernieuwd NS-station. De redenen voor dit scenario te kiezen zijn heel divers. De meest genoemde zijn dat de busreizigers dan een kortere loopafstand hebben naar het centrum en dat het de goedkoopste oplossing is.
  • 2% heeft geen voorkeur.
  • Meer dan de helft van de bewoners van de Winterdijk hebben een voorkeur voor scenario 1. Dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van Het Binnenhof en Huize Winterdijk. Men vindt de afstand tot de bussen, als het busstation naar de noordzijde wordt verplaatst, mogelijk te groot.
  • Van de straten waar een groter aantal enquêtes is ingevuld heeft meer dan de helft van de bewoners van Majoor Fransstraat, het Van Bergen IJzendoornpark, Van Beverninghlaan en Van Swietenstraat een voorkeur voor scenario 2. De helft van de bewoners van de Kattensingel en Crabethstraat zijn een voorstander voor scenario 1 en de andere helft voor scenario 2.

Er zijn verder vele suggesties gedaan en motiveringen gegeven voor voorkeuren. We willen iedereen die aan de enquête heeft meegedaan bedanken voor deze inbreng.

Het bewonersinitiatief zal in overleg met het wijkteam een rapportage en advies voorbereiden voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, waarvoor de resultaten van de enquête een belangrijke basis vormen. Dat gebeurt in de maanden juli en augustus. De gemeenteraad zal, als alles volgens planning verloopt, in de maanden daarna besluiten nemen.

Alle stukken (presentaties, uitslag enquête, toelichtende documenten) kunt u vinden op de website www.nieuwepark.nl. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!